افت قندخون و فعالیت بدنی

هيپوگليسمي

هيپوگليسمي  براي به كار انداختن ماهيچه ها نياز به انرژي داريم . اين انرژي از راه مصرف قند و سپس چربي به دست مي آيد ...

ادامه ...