انواع رژیم های غذایی

رژیم تثبیتی

       رژیم تثبیتی  اساس کاهش وزن به میزان نیاز بدن به کالری که از همه گروه های غذایی و همه مواد غذایی همچون  پروتئ ...

ادامه ...