اهداف کنترل قندخون

اهداف کنترل دیابت

يكي از وظايف بسيار مهم بيمار در كنترل بيماري ديابت، كنترل قند خون توسط خود بيمار با استفاده از دستگاه گلوكومتر مي باشد. ...

ادامه ...