بازسازی انگیزه در افراد دیابتی

بازسازی انگیزه در افراد دیابتی

 پس از ایجاد انگیزه باید در حفظ و تقویت آن کوشا باشیم. بسیاری از مواقعه انگیزه کنترل دیابت برای ما ایجاد می شود ولی ...

ادامه ...

با انگیزه بمانید

یکی از بزرگترین موانع ادامه دادن مسیر درست ، انگیزه است . افرادی که برنامه ورزشی  را شروع می کند خیلی سریع از یکنوا ...

ادامه ...