خیرین زمین

خیرین اهداء کننده زمین ساختمان درمانگاه

بانی محترم مرحوم " حاج محمدعلی محمدی " و همسر مکرمه ایشان " حاجیه خانم صدیقه فاضل " و به یاد فرزندان شهیدش سایر خیری ...

ادامه ...