دوره های آموزشی

دوره های آموزشی مرداد ماه 99

تاریخ عنوان کلاس آموزشی 05/06 لذت های بدون قند 05/08 اشنایی با انواع ویتامین ها ...

ادامه ...

دوره های آموزشی فروردین 99

فروردین تاریخ عنوان کلاس آموزشی 01/23 بهداشت دهان و دندان در افراد دیابتی 01/26 ...

ادامه ...

دوره های آموزشی اردیبهشت 99

اردیبهشت تاریخ عنوان کلاس آموزشی 02/01 لذت های بدون قند 02/03 دیابت و روزه دار ...

ادامه ...

دوره های آموزشی خردادماه 99

خرداد تاریخ عنوان کلاس آموزشی 03/07 خودمراقبتی در دیابت  نوع1 03/12 لذت های بد ...

ادامه ...

دوره های آموزشی تیر ماه 99

تیرماه تاریخ عنوان کلاس آموزشی 04/02 لذت های بدون قند 04/04 ایمنی بدن و تغذیه ...

ادامه ...

دوره های آموزشی شهریور 99

شهریور تاریخ عنوان کلاس آموزشی 06/03 لذت های بدون قند 06/05 رژیم غذایی در افرا ...

ادامه ...