راه های تشخیص دیابت

روش هاي آزمایشگاهی تشخیص انواع دیابت

آزمایشهاي رایج براي تشخیص دیابت عبارتند از: اندازه گیري قند خون ناشتا (FBS) آزمایش تحمل گلوکز(OGTT) اندازه گیري قند ...

ادامه ...