روانشناسی و سبک فرزند پروری والدین کودکان دیابتی

مراقبت و روانشناسی کودکان دیابتی

دیابت روی تمام خانواده اثر می گذارد _فراتر از شیوه  زندگی که هر کسی با ان مواجه است،احساس ترس ،گناه ،حسادت ،خشم و س ...

ادامه ...

دیابت وفرزند پروری ( ارتباط با نوجوان)

نوجوانی زمان بسیار حساس و جدی برای تمام  بچه ها به حساب  می اید .از آنجایی که هویت اجتماعی آن ها پدیدار می شود ...

ادامه ...