عوامل مؤثر بر سطح قند خون

عوامل موثر بر سطح قند خون

کنترل سطح قند خون می تواند دشوار باشد. درست زمانی که فکر می کنید همه ی عوامل را در نظر گرفته اید، افزایش یا کاهش سطح قند ...

ادامه ...

اضطراب ناشی از تزریق انسولین در کودکان مبتلا به دیابت

یکی از شایع ترین بیماريهاي متابولیکی مزمن دوران کودکی، دیابت نوع یک است . به گزارش مرکز پیشگیري و کنترل بیماري ها، از هر ...

ادامه ...