فعالیت ورزشی در زنان باردار دیابتی

ورزش و دیابت بارداری

ورزش در بانوان باردار مبتلا به دیابت تحقیقات اخیر در دانشکدۀ بهداشت عمومی هاروارد نشان داد که زنانی که با برنامۀ منظم ق ...

ادامه ...