مراحل ساخت درمانگاه

مراحل انجام سفت کاری پروژه

  انجمن خیریه دیابت جنان اقدام به ساخت بزرگ ترین درمانگاه تخصصی دیابت در غرب استان اصفهان نموده است.این درمانگاه با ...

ادامه ...