هیپوگلیسمی

هیپوگلیسمی ( افت قندخون )

هیپوگلیسمی ( افت قندخون ) گلوکز( قند) سوخت اصلی برای مغز می باشد. به عبارت دیگر مغز بیشترین نیاز خود به انرژی را از طری ...

ادامه ...