کمای هیپراسمولار

کومای هایپراسمولار دیابتی

اگرچه بیماران دیابتی نوع یک نیز به سندرم هیپراسمولار دیابتی مبتلا می شوند ، اما این سندرم بیشتر در افراد دیابتی ( دیابت ...

ادامه ...