گروه های غذایی

دیابت و مصرف میوه ها

افراد دیابتی می توانند روزانه 3 واحد میوه مصرف نمایند. برای استفاده از میوه ها در رژیم غذایی خود بهتر است موارد زیر را ...

ادامه ...

هرم راهنمای گروه های غذایی

 گروه های غذایی شامل: گروه نان و غلات، گروه سبزی ها، گروه میوه ها، گروه شیر، گروه گوشت و جانشین های آن،  گروه ...

ادامه ...