آموزش ذهن آگاهی و بهزیستی روانشناختی در مبتلایان به دیابت نوع دو

براي بهبود ویژگی هاي مرتبط با سلامت مبتلایان به دیابت نوع دو به ویژه کاهش اضطراب و افزایش رفتارهاي خودمراقبتی می توان از روش هاي آموزش ذهن آگاهی و بهزیستی روانشناختی استفاده کرد.

یکی از روش هاي بهبود ویژگی هاي مرتبط با سلامت، روش آموزش ذهن آگاهی است . آموزش ذهن آگاهی یکی از روش هاي برگرفته از موج سوم روان درمانی است که به افراد آموزش می دهند تا به جاي پاسخ فوري و نسنجیده، پاسخ مناسب و سازگار بدهند . این شیوه شامل آموزش براي ایجاد یک نگرش جدید، پذیرش بدون قضاوت و نزدیک شدن به احساسات، افکار و حس هاي بدنی براي رهایی از حالت هاي هیجانی منفی است .

این روش آموزشی از طریق افزایش آگاهی، تمرکززدایی، اجازه بروز احساسات و افکار ناخوشایند، آگاهی از ارزش هاي شخصی و عمل طبق آنها، احساس شفقت به جاي سرزنش خود و توجه به هیجان هاي مثبت و منفی و واکنش منطقی و هدفمند به آنها باعث بهبود ویژگی هاي مرتبط با سلامت می شود.

یکی دیگر از روش هاي بهبود ویژگی هاي مرتبط با سلامت، روش آموزش بهزیستی روانشناختی است . آموزش بهزیستی روانشناختی یکی از روش هاي برگرفته از روانشناسی مثبت نگر است که به صورت سازمان یافته، هدفمند، رهنمودي و مشکل مدار و بر اساس الگوي آموزشی از خویشتن نگري و تعامل مثبت و سازنده با دیگران استفاده می کند .

این شیوه بر اساس مدل چندبعدي طراحی شده و داراي شش بعد تسلط بر محیط، رشد فردي، زندگی هدفمند، خودمختاري، پذیرش خود و روابط مثبت با دیگران است که هدف آن بهبود بهزیستی روانشناختی، تغییر عقاید و نگرش هاي تخریب کننده بهزیستی، تحریک خودآگاهی، بهبود اختلال هاي خلقی و تقویت رفتارهاي ارتقاءدهنده بهزیستی روانشناختی است.

 

منبع:

شعبان حیدري و همکاران: آموزش ذهن آگاهی و بهزیستی روانشناختی بر اضطراب و رفتارهاي خودمراقبتی در مبتلایان به دیابت نوع دو، فصلنامه علمی پژوهشی پرستاري دیابت زابل، سال 8، شماره 3، تابستان99، صفحات: 1149-1137

نظرات