اثر دیابت نوع دو بر سطح سرمی هورمونهای تیروئیدی

بیماران دیابتی در مقایسه با جمعیت سالم بیشتر به اختلالات تیروئیدی مبتلا می شوند. بیماری های اتوایمون تیروئید شایع ترین اختلالات تیروئید در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک می باشند، زیرا بیمارانی که به بیماری اتوایمیون یک ارگان خاص مبتلا هستند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به سایر اختلالات اتوایمیون قرار دارند.  مطالعات مقطعی شیوع هیپوتیروئیدی را در 12- 24 درصد زنان و 6 درصد مردان مبتلا به دیابت نوع یک گزارش کرده اند . هیپرتیروئیدی نیز در 1 تا 2 درصد از بیماران دیابتی نوع یک گزارش شده است .

اولین مطالعه ای که ارتباط دیابت میلتوس و اختلالات تیروئیدی را نشان داد، در سال 1979 منتشر شد . از آن زمان در کشورهای مختلف مطالعاتی به منظور ارزیابی میزان شیوع اختلالات تیروئیدی در بیماران مبتلا به دیابت میلتوس صورت گرفته است و شیوع اختلالات تیروئیدی، از2 /2 تا 30 درصد گزارش شده است که بیشترین میزان مربوط به هیپوتیروئیدی بوده است.عدم تشخیص و درمان به موقع اختلالات عملکردی تیروئید در بیماران دیابتی نوع دو با ایجاد اختلال در کنترل شرایط متابولیک در نهایت افزایش عوارض دیابت همراه است. هیپوتیروئیدی با اختلال در متابولیسم چربی های خون از جمله  افزایش تری گلیسرید و کلسترول LDL  همراه است که می تواند دیس لیپیدمی شایع در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 که سبب افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی می شود را تشدید نماید . به نظر می رسد حمله ی آنتی بادی ضدتیروئید پراکسیداز(TPO) به بافت غده تیروئید سبب ایجاد هیپوتیروئیدی در بیماران دیابتی می گردد. شیوع مواردTPO مثبت در 80 بیماران مبتلا دیابت نوع یک با سطوح  بالای  TSHو 10 تا 20 درصد بیماران دیابتی با سطوح طبیعی TSH مشاهده شده است .

مکانیسم دقیق بروز اختلالات تیروئیدی در بیماران دیابتی نوع دو به طور دقیق آشکار نشده است و نیازمند پژوهش هایی در جهت شناسایی مکانیسم آن است.

با توجه به پیامدها و اثراتی که همراهی هیپوتیروئیدی با دیابت دارد نظیر هیپوگلیسمی مکرر و عوارض قلبی لازم است جهت غربالگری هیپوتیروئیدی و درمان مناسب آن در بیماران دیابتی اقدامات لازم به عمل آید. در افراد دیابتی بر خلاف جامعه نرمال اغلب موارد هیپوتیروئیدی غیراتوایمیون است.لذا نیاز به انجام مطالعاتی است که علل ایجاد کننده هیپوتیروئیدی در افراد دیابتی را تحت بررسی قرار دهد.

منبع:

زهرا هوشمندی و همکاران: اثر دیابت نوع دو بر سطح سرمی هورمونهای تیروئیدی T3,T4 و هورمون TSH در بیماران مراجعه کننده به مرکز دیابت شهرستان سنندج،فصلنامه علمی پژوهشی پرستاری دیابت زابل، سال ششم شماره 2 بهار 1397 ص: 471-463

نظرات