اختلالات رفتاری و ارتباط مادر- کودک در کودکان دیابتی

یکی از مشکلات کودکان مبتلا به دیابت، اختلالات رفتاری است. اختلالات رفتاری در کودکان جزء مشکلات شایع و ناتوان کننده ای هستند که برای خود کودکان، والدین و معلمان مشکلات فراوانی ایجاد می کند و غالبا با اختلال های دیگر به طور همزمان اتفاق می افتد. این اختلال ها معمولا در سال های شروع دوره ابتدایی آغاز و در انتهای دوره ابتدایی و نوجوانی به اوج خود می رسد. اختلالات رفتاری کودکان به دلیل نمود ظاهری بیشتر مورد توجه والدین و افرادی که با کودکان تعامل دارند، قرار می گیرند و رفتارهای مشکل ساز دوران کودکی از تعامل چندگانه عوامل بیولوژیکی ، محیطی و خانوادگی نشآت می گیرد.

این اختلال ها یکی از شایع ترین مشکلات دوران کودکی است که ارتباط کودک و محیط را خدشه دار می کند و بر عملکرد تحصیلی، هیجانی و اجتماعی وی تاثیر منفی می گذارد.اختلالات رفتاری به دو بخش کلی اختلالات درون سازی شده و برون سازی شده تقسیم می شود که اولی بیشتر درون فردی و شامل مشکلاتی مانند کناره گیری از تعامل های اجتماعی، بازداری، شکایات جسمانی، اضطراب و افسردگی و دومی بیشتر برون فردی و شامل پرخاشگری، کاستی توجه و بیش فعالی، تضاد ورزی، نقض قوانین اجتماعی، اختلال سلوک و اختلال نافرمانی مقابله ای است.

یکی دیگر از مشکلات کودکان مبتلا به دیابت، دشواری در ارتباط مادر- کودک است. ارتباط مادر- کودک از مهم ترین عوامل موثر بر تحول روانی و اجتماعی کودکان است که نقش موثری در سازگاری و سلامت کودکان دارد. پس این ارتباط مهم ترین اصلی است که در تحول شخصیت انسان توسط بسیاری از روانشناسان و متخصصان مورد تاکید قرار گرفته و چگونگی این ارتباط در سال های کودکی مبنای تحول روانی، شناختی، اجتماعی و هیجانی می باشد. منظور از ارتباط مادر- کودک والدگری مادر است که در جریان ارتباطات متقابل بین مادر و کودک بروز می کند. این سازه به کیفیت ارتباط دو طرفه مادر و کودک اشاره دارد. به این معنا که رفتارهای مادر بر تحول کودک تاثیر گذاشته و متقابلا ویژگی ها و رفتارهای کودک، پیامد مستقیم چگونگی فرزندپروری و خصوصیات الگوی ارتباطی والدین به ویژه مادر است.

دیابت نقش موثری در افزایش اختلالات رفتاری و کاهش ارتباط مادر- کودک داشت، لذا برنامه ریزی برای انجام مداخلالات روانشناختی جهت بهبود ویژگی های کودکان دیابتی و والدین آنان ضروری است. برای این منظور استفاده از کارگاه های آموزشی مثبت نگری، مهارت های مقابله ای، مهارت های زندگی، مهارت های فرزند پروری و غیره می تواند در کاهش اختلالات رفتاری و بهبود ارتباط مادر- کودک کمک کند.

منبع:

زهرا یوسفی و نیلوفر سادات شکر خدایی : مقایسه اختلالات رفتاری و ارتباط مادر کودک در کودکان دیابتی و عادی شهر اصفهان ، فصلنامه تعالی مشاوره و روان درمانی، دوره 9، پاییز99 صفحه4

نظرات