ارتباط حیطه هاي نگرانی با کیفییت زندگی بیماران دیابتی نوع2

   دیابت یک بیمـاري مـزمن خطرنـاك اسـت. نگرانی هاي بیمار دیابتی بر کیفیت زندگی، درمان و کنترل قند خون آنان تأثیر می گذارد. عوامل متعـدد روانشـناختی باعث آسیب کارکرد دستگاه هاي مختلف بدن می شـوند کـه ممکن است به نوبه خود بیمار را مستعد بیماري  نمایند.یکی از متغیرهاي روانشـناختی کـه در ارتبـاط بـا بیماري هایی مانند دیابت قابـل بررسی است نگرانی می باشد.نگرانی یکی از اجزاي مهم اضطراب است و به صورت پیش بینی و انتظار وقـایع ناخوشـایند در آینده تعریف می شود.

  مطالعات انجام شده شیوع نگرانی در جامعه آمریکا را تا 25درصد برآورد کرده اند. مطالعات انجام شده در ایران اندك است و برآورد
دقیقی از میزان نگرانی بیماران دیابتی گزارش نشده است.نگرانی، در سال هاي اخیر مــورد توجــه بسیار زیاد روان شناسان قرار گرفته است. نگرانی با افزایش خطر بروز اختلالات جسمانی، روانی، اجتمـاعی و شـغلی و نیز افزایش نیاز به خدمات بهداشتی-درمانی در جامعـه همراه است .نگرانـی مقاومـت بـدن در برابر عفونت را کـاهش مـی دهـد، همچنـین موجـب تحریـک تیروئیـد، پانکراس و هیپوفیز می شود. به طـور کلـی جنبـه هـاي جـسمانی و روانی متعددي از انسان تحت تأثیر نگرانـی قـرار مـی گیرنـد و ایـن می تواند به عوارض جسمانی منجر شود.

  از طرفی نگرانـی ممکن است کیفیـت زنـدگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد. مفهوم کیفیت زندگی با توجه به شیوع بالاي دیابت در جهان، ایران و بروز عوارض کوتاه مدت و درازمدت و صرف هزینه هاي زیاد براي درمان عوارض ناشی از آن، یکی از مفاهیم بسیار مهم در بیماري هاي مزمن مانند دیابت است.کیفیــت زنــدگی مفهومی وسیع و پیچیــده دارد و بــه عنــوان درك و احــساس افــراد و گروه ها از برآورده شدن نیازهايشان است و فرصـتی جهت دسترسـی آنهـا بـه آرزوهـا و خواسـته هایـشان از دست نرفته محسوب می شود. کیفیـت زنـدگی یک عامل ذاتی چند بعدي و ترکیبـی از عوامـل شــناختی (رضــایت)و احــساسی)شــادي  (مــی باشد.

  تغییر درکیفیت زندگــی بیمـار،بر مسایل روحـی-روانـی، جسمی،اجتماعی،اقتصادي،زندگی خانوادگــی و عملکرد جنسی تأثیردارد.

   با توجه  به بالا بودن میزان نگرانی بیماران دیابتی خصوصا در ابعاد مالی و شغلی، اتخاذ روش هایی برای کاهش نگرانی بیماران ضروری است تا از طریق کاهش عوارض مستقیم ناشی از نگرانی، سطح کیفیت زندگی آنها هم ارتقاء یابد.

منبع:

عبدالغنی عبدالهی محمد و همکاران : ارتباط حیطه های نگرانی با کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع2: فصلنامه علمی پژوهشی پرستاری دیابت زابل، سال چهارم شماره4 پاییز1395 ص :29-21

نظرات