ارتباط ویژگی های شخصیتی و اعتماد به خودمراقبتی در مبتلایان به دیابت نوع2

  ویژگی هاي شخصیتی، از عوامل روانشناختی موثر درکنترل دیابـت و خـودمراقبتی در بیمـاران مبـتلا بـه دیابت محسوب می شود.

   خودمراقبتی، یـک راهبـرد کلیـدي در درمـان دیابت است.دیابـت به خصوص در سـالمندان، یـک بیمـاري خودمـدیریتی است، به این معنی که بیشتر برنامه هـاي مراقبتـی بـر عهده خود بیمـاران اسـت. روش اصـلی در مـدیریت قندخون و پیشگیري از عـوارض بیمـاري، نقـش فعـال بیماران در مراقبت هاي بهداشتی از طریـق رفتارهـاي خودمراقبتی است.خودمراقبتی در دیابت موجـب ارتقاي کیفیت زندگی شده و از تعداد مـوارد بسـتري در بیمارستان می کاهد و با پیگیري مداوم آن می توان از عوارض حاد و مزمن بیماري پیشگیري کرد.

   ویژگی های شخصیتی ممکن است به توسعه و شدت اختلالات روانپزشکی در بیماران مبتلا به دیابت کمک کند. یکی از عواملی که در کنترل بیماری و پیش بینی رفتارهای خودمراقبتی نقش بسزایی دارد، عوامل روانشناختی است که در مطالعات متعدد به نقش آن در کیفیت زندگی این بیماران اشاره شده است. ویژگی های شخصیتی، به عنوان یکی از عوامل روانشناختی در کنترل دیابت موثر است. شخصیت، عبارت است از الگوی نسبتا پایدار صفات، گرایش ها یا ویژگی هایی که تا اندازه ای به رفتار افراد دوام می بخشد.شخصیت افراد در پنج بعد اصلی معرفی می شود که شامل روان نژندی، برون گرایی، انعطاف پذیری، توافق پذیری و مسئولیت پذیری است.شخصیت می تواند بر سلامتی فرد تاثیر بگذارد.برخی متخصصان فکر می کنند که ممکن است روزی فرا برسد که ویژگی های شخصیتی افراد به درمان بیماری های آنها کمک کرده یا آنها را از مبتلا شدن به بیماری در امان نگه دارد.

   در مطالعه هاجر صادقی و همکاران بر روی163 سالمند مبتلا به دیابت نوع2 در شهر اراک به این نتیجه رسیدند که بین اعتماد به خودمراقبتی در سالمندان مبتلا به دیابت با ویژگی های شخصیتی آنها ارتباط وجود دارد، بنابراین شناخت ویژگی هاي شخصیتی این بیمـاران بـه منظـور ارتقاي رفتارهاي خـودمراقبتی در آنهـا حـائز اهمیـت می باشد. همچنین به منظور بهبود اعتماد به رفتارهاي خودمراقبتی و در نتیجه خودکارآمدي بهتر، برگزاري جلسات آموزشی و روان درمـانی بـه منظـور تعـدیل ویژگی هاي شخصیتی سالمندان مبتلا به دیابت توصـیه می شود. پیشنهاد می شود برنامه هاي آموزشی در ارتباط با ویژگی هاي شخصیتی که می تواند منجـر بـه ارتقـاي تـوان خودمراقبتی و سازش بیمار با بیماري گردد، براي این گروه از بیماران ترتیب داده شود.

منبع :

هاجر صادقی و همکاران : ارتباط ویژگی های شخصیتی و اعتماد به خودمراقبتی در سالمندان مبتلا به دیابت نوع2: مجله سلامت و مراقبت، سال بیست و سوم، شماره دوم، تابستان1400

نظرات