ارتباط کیفیت خواب شبانه و کیفیت زندگی بیماران دیابتی

   دیابت شیرین یکی از شایع ترین بیماری های مزمن است که بر ابعاد روانی و فیزیکی کیفیت زندگی افراد تاثیر می گذارد.اختلال خواب، يكي از مشكلات رايج اين بيماران است كه اثر متقابلي روي كيفيت زندگي و بروز ديابت مي گذارد.

   تقریبا هر بیماری جسمی که درد یا ناراحتی قابل ملاحظه تولید کند یا ناشی از اختللات متابولیك باشد، می تواند کیفیت و کمیت خواب را به طور منفی تحت تأثیر قرار دهد.یکی از عوارض و مشکلاتی که در بیماران مبتلا به دیابت به ندرت مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است، مشکلات خواب  است . خواب یکی از مهم ترین چرخه های شبانه روزی است که محرومیت از آن باعث خواب آلودگی و کاهش عملکرد روزانه شده و همچنین با تأثیر منفی بر عملکرد متابولیکی ایمنی بدن منجر به اختلال در سیستم ایمنی، هورمون های کورتیزول و انسولین شده و میزان بیماری و مرگ و میر را افزایش می دهد.

  خواب یك نیاز اساسی انسان بوده که برای حفظ و نگهداری انرژی، وضعیت ظاهری و رفاه جسمی لازم است، همچنین بی خوابی موجب بروز اختلالات هورمونی، رفتاری و جسمی شده و کیفیت زندگی فرد را نیز کاهش می دهد. بیماری می تواند کیفیت وکمّیت خواب را تحت تأثیر قرار دهد و کیفیت خواب ضعیف سبب کیفیت پایین زندگی می شود،کیفیت نامناسب خواب در دیابت کمّیت خواب را تحت تأثیر قرار دهد و کیفیت خواب ضعیف سبب کیفیت پایین زندگی می شود،کیفیت نامناسب خواب در دیابت بارز است.

   از طرف دیگر، اختلال خواب با افزایش فعالیت اعصاب سمپاتیك، افزایش سطح کورتیزول در عصر و افزایش سطح هورمون رشد منجر به افزایش مقاومت به انسولین و کاهش تحمل گلوکز می گردد.

  خواب نقش مهمی در کنترل سطح قند خو ن دارد و محرومیت از خواب باعث کاهش تحمل گلوکز می شود. کمبود و اختلال خواب  همچنین با عوامل پیش بینی کننده دیابت همچون میزان قند خون، مقاومت به انسولین و کاهش پاسخ انسولینی به گلوکز مرتبط است.

  بنابراين با درمان اختلال خواب در بيماران ديابت نوع دو، بهتر مي توان قندخون اين بيماران و همچنين كيفيت زندگي
آنها رابهبود بخشيد.

منبع:

محمد ترابی و همکاران : ارتباط کیفیت خواب شبانه و کیفیت زندگی بیماران دیابتی تیپ دو ، فصلنامه پرستاری دیابت دانشکده  پرستاری و مامایی زابل ، دوره2- شماره1- بهار93

دانیال کوهستانی و همکاران : کیفیت خواب افراد مبتلا به دیابت در ایران:یک مطالعه مروری ، نشریه پایش،  سال نوزدهم، شماره چهارم، مرداد -  شهریور 1399 صص391-404

 

نظرات