اردوی سیاسرد

برگزاری اردوی یک روزه چشمه سیاسرد  در تاریخ 94/3/24 همراه با برنامه های شاد و متنوع ویژه بیماران دیابتی(170نفر)

     

    

 

 

نظرات