اردوی چشمه خوانسار

شرکت 50 نفر از بیماران دیابتی در اردوی چشمه خوانسار و امامزداه دامنه در 16 شهریور ماه

نظرات