اردوی کودکان دیابتی

شرکت 44 نفر از کودکان دیابتی در اردوی آکواریوم اصفهان در 24 شهریور ماه   

 

نظرات