اردوی یاسه چاه

شرکت120 نفر از  بیماران دیابتی در یک روزه  اردوی یا سه چاه همراه با برنامه های شاد و متنوع در 29 تیر ماه

http://janan-charity.org/upload/IMG_20160719_171527.jpg 

نظرات