اشتباهات رایج در شیوه های تفکر

در بخش زیر شیوه های تفکری معمولی که می توانند ما را دچار مشکلات احساسی (عاطفی )کنند فهرست بندی شده اندو در مقابل ان ها شیوه های تفکری خاص در صفحات بعد فهرست بندی شده اند . تشخیص دام های تفکری خاص که احتمال گرفتار شدن در ان ها بیشتر است می تواند در زمانی که بیشتر در معرض اضطراب و نگرانی هستید به شما اگاهی و هشدار دهد .

تعمیم دهی

این شیوه در برگیرنده ی یک نتیجه گیری کلی تنها بر پایه ی یک واقعه ی رویداده است . شما به خود می گویید که اگر در این واقعه چیزی درست بوده باشد ،در هر مورد دیگری که شباهتی کم با این مورد داشته باشد کاربرد خواهد داشت . در واقع زندگی به ندرت به این سادگی می شود .

تفکر سیاه و سفید

این شیوه به معنای دیدن چیزها به عنوان یک بی نهایت یا دیگری می باشد مثل این که به خود بگویید که یک دوستی باید خیلی خوب باشد در غیر این صورت خیلی بد است . در جهان واقعی سایه های خاکستری بسیاری وجود دارند .

چه کسی به مدرک نیاز دارد؟

این اشتباه در بر گیرنده ی یک نتیجه گیری بدون هیچ گونه مدرک و دلیل محکمه پسند و واقعی ،یا مدرک رو در رو یا مدرک و دلیل ضد و نقیض می باشد . به عنوان مثال ،گفتن این که هیچ کس شما را دوست ندارد در زمانی که نتوانسته باشید از همه در این مورد سوال کنید ،یا حتی زمانی که از چند دوست پرسیده باشید . از خودتان بپرسید ،دلیل و مدرک واقعی در این دنیا برای تایید نتیجه گیری های من در این با خود حرف زدن چیست ؟

نگاه کردن به دنیا از طریق عینک های بد بینی

این شیوه به معنای متمرکز شدن بران چه که اشتباه است و تمامی موارد مشابه و متناسب با ان  مثل اشتباهات ،شکست ها و مشکلات خود و از خشم و عصبانیت به حالت انفجار رسیدن و نادیده  انگاری یا کم ارزش داشتن هر انچه که درست است مثل موفقیت ها ،اوقات خوش و کامیابی های خود در کارهای بزرگ ،می باشد . نگاه به دنیا از طریق  عینک های خوش بینی هم می تواند موجب اشتباهاتی  شود . منحرف سازی دنیا در هر کدام از این  جهات (بدبینی  و خوش بینی )را متوقف سازید .

تصور بدترین

این یک مورد خاص ،اغراق یا نگاه به دنیا از طریق عینک های بد بینی است،اما این روش آنقدر متداول و عادی است که مستلزم یادآوری در اینجا می باشد :

تصور بدترین به معنای فرض کردن بدترین نتیجه ی ممکن برای هر رویدادی می باشد و عموما انچنان اغراق امیز می شود که اگر غیر ممکن نشود ،غیر محتمل خواهد شد .

به خود گرفتن مسائل

این شیوه به معنای سرزنش خود برای هر ان چیزی است که اشتباه می شود حتی زمانی که شما فقط تا حدودی مسئول  ان اشتباه بوده اید و یا حتی مسولیتی در قبال ان نداشته اید ،مثل سرزنش کردن خود برای مشکلات به وجود امده در ازدواجتان (مشکلات که شرط می بندیم همسر شما نیز در ان ها سهم داشته است ).اگر واقعا کل جهان هستی تحت اداره و کنترل شماست لطفا به ما بگویید چگونه ؟به خود گرفتن مسایل هم چنین می تواند به معنای فرض کردن این باشد که همه متوجه هر اشتباهی که شما مرتکب می شوید ،هستند و این که شما در مرکز توجه  (رد کننده ) همه قراردارید . عموما به این مسئله پی خواهید برد که مردم ان قدر مشغول نگران بودن در مورد مشکلات خود هستند که حتی وقت توجه کردن به شما را ندارند .

استرس و تفکرات شما

جدا از مواد مخدر (داروهای مسکن ) و نوشیدنی های الکلی ،نیرومندترین روش کاهش سطوح استرس تغییر شیوه ی تفکر خود از صحبت های منفی و غیر منطقی با خود و تاکید بر مقابله نکردن با صحبت های درونی منطقی تر و مثبت تر و تاکید بر مقابله  ی سازنده می باشد . یک روش مهم د رمدیریت و کنترل استرس ،منطقی تر فکر کردن است . انسان ها مهم ترین عملیات تسکین و آرامش را در ذهن خود انجام می دهند (نتیجه به طور تساوی درست است و صحبت کردن با خود دلیل اصلی مشکلات استرسی  می باشد ).

منبع :کتاب استرس چرا ؟

تالیف :فرانک مک دونالد ،مترجمین :امیر جهانیان نجف ابادی و حدیث ایمانی

نظرات