انجام طرح پایش سلامت از پرسنل بیمه

انجام طرح پایش سلامت(تست قند،فشار خون و آموزش) پرسنل بیمه تامین اجتماعی توسط همیاران جنان  و جناب آقای دکتر عابدی در 27 بهمن ماه  

 

 

نظرات