انجام طرح پایش سلامت در سالن شهروند

انجام طرح پایش سلامت درخرداد و تیرماه از شرکت کنندگان در سه محفل انس با قرآن بمناسبت ماه مبارک رمضان در سالن شهروند سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد توسط همیاران جنان

نظرات