انجام طرح پایش سلامت در شرکت پیشرو دیزل

انجام طرح پایش سلامت توسط جنان از پرسنل شرکت پیشرو دیزل در 1و2و3 آذرماه به همراه آموزش دیابت و تغذیه

 

 

 

نظرات