انجام طرح پایش سلامت در هنرستان آیت

انجام طرح پایش سلامت توسط همیاران جنان در هنرستان شهید آیت در روز پنجشنبه 20 آبان ماه

نظرات