بازدید اعضای خانه صنعتگران از انجمن

بازدید اعضای خانه صنعتگران از واحد های انجمن و نحوه ارائه خدمات به بیماران در 29 شهریور ماه با حضور اعضای هیئت مدیره

 

نظرات