بازدید دکتر طلوعی از مرکز ازن تراپی

بازدید جناب آقای دکتر طلوعی(معاونت درمان استان) و ریاست  محترم اورژانس 115 استان به همراه جناب آقای ابوترابی(نماینده شهرستان)،ریاست محترم  شبکه بهداشت,ریاست محترم و مدیر داخلی بیمارستان شهید منتظری  از مرکز کمک درمانی ازن در روز پنجشنبه 21 مرداد ماه جهت بحث و تبادل نظر راجع به ازن و نحوه درمان بیماران

 

 

 

نظرات