بازدید مدیران شهرک صنعتی از جنان

بازدید مدیران شهرک صنعتی از جنان در 10 اسفند ماه جهت آشنایی با برنامه های اجرایی انجمن

نظرات