بررسی عوامل اثرگذار بر کنترل دیابت نوع یک در نوجوانان

دیابت نوع یک شایع ترین بیماري متابولیک و مزمن در كودكان و نوجوانان است. كه به دلیل خودایمنی در مقابل سلول هاي بتا ، سازنده انسولین بوده و منجر به كمبود انسولین به صورت ناكافی یا نزدیک به كامل می شود. میانگین سنی آغاز ابتلا به دیابت12-7سال است؛ اما امکان بروز آن در هر سنی وجود دارد.

با توجه به اینکه دیابت نوع یک اكثرا در كودكان بروز می كند، فرد از سنین پایین تر با عوارض حاد و مزمن آن درگیر می شود. این بیماري چند عاملی بوده و عوامل ژنتیکی و محیطی در بروز آن نقش دارند.پایش مطلوب گلوكز خون شامل: ارزیابی كنترل كوتاه مدت قند خون با اندازه گیري گلوكز پلاسما توسط بیمار و ارزیابی كنترل طولانی مدت توسط HbA1cمی باشد.

طی مطالعه توصیفی –مقطعی که در كلینیک غدد بیمارستان بعثت همدان سال1398، بر روی 205 بیمار11 تا19سال مبتلا به دیابت نوع یک جهت بررسی عوامل اثرگذار بر كنترل دیابت طبق پرسشنامه های عوامل دموگرافیک،تبعیت دارویی ، اضطراب، افسردگی و استرس انجام شده است، نتایج بیانگر این است كه در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک، افزایش اضطراب، افسردگی و استرس موجب كنترل ضعیف شده و افزایش درآمد و حمایت خانواده و تعداد دفعات مراجعه به كلینیک منجر به كنترل خوب دیابت می گردد.مداخلات اثرگذار پیرامون موارد فوق الذکر ، درکنترل هرچه بهتر دیابت و پیشگیري از عوامل خطر آن می تواند اثرگذار باشد.

منبع:

راضیه رجبی و همکاران: بررسی عوامل اثرگذار بر کنترل دیابت نوع یک در نوجوانان ، مجله پزشکی بالینی ابن سینا، دوره26،شماره4،زمستان1398، صفحات227تا 233

نظرات