برچسب مواد غذايي

1-  تقريباً تمامي مواد غذايي بسته بندي شده، برچسبي دارند كه اطلاعات تغذيه اي مختلف، تاريخ توليد و انقضاء محصول و تركیبات شكل دهنده آن ها را نشان مي دهند.

2-  برچسب تغذيه اي به مصرف كننده در انتخاب محصولي كه براي حفظ سلامت او مفيد باشد، كمك مي كند.

3-  انرژي موجود در آن محصول براساس واحد كیلوكالري، و مقدار كربوهيدرات، پروتئين و چربي موجود با واحد گرم سنجيده مي شود.

4 - مجموع كالري توليد شده از كربوهيدرات، پروتئين و چربي در آن غذا به عنوان كالري یک غذا محاسبه مي شود. هر گرم كربوهيدرات و پروتئين 4 كالري و هر گرم چربي 9 كالري انرژي دارند.

5-  از بين درشت مغذي ها چربي ها بيشترين مقدار كالري را در بر دارند، بنابراين روي وزن بدن تأثير مي گذارند و خطر بروز بيماري هاي قلبي را افزايش مي دهند. خوردن غذاهاي كم چرب مي تواند به كاهش وزن و كاهش بروز بيماري قلبي كمك كند.

 

منبع:

دکتر باقر لاریجانی: راهنمای بالینی خود مراقبتی دیابت(چگونه در درمان خود مشارکت کنیم؟): تغذیه ، مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بهار1398

 

 

نظرات