برگزاری اردوی سرداب فریدونشهر

شرکت 80 نفر از بیماران دیابتی در اردوی یک روزه سرداب فریدونشهر و امامزاده دوقلو در 10خرداد ماه     

 

نظرات