برگزاری جلسه در شرکت پیشرو دیزل آسیا

این جلسه در روز یکشنبه 13 تیرماه با حضور برادران خانه صنعت ,هیئت مدیره جنان و ریاست  و اعضاء محترم شرکت پیشرو دیزل آسیا جهت بحث و تبادل نظر در خصوص نظرات فکری و مالی  در رابطه با فعالیتهای انجمن برگزار گردید.

 

نظرات