برگزاری همایش آموزشی در شهرداری گلدشت


این همایش درروز یکشنبه 95/3/30 با آموزش سرکار خانم دکتر بیگ لو از شرکت نوو تهران با موضوع دیابت و تغذیه ویژه پرسنل  شهرداری برگزار گردید.

 

نظرات