برگزاری همایش آموزشی در مسجد محمد

برگزاری همایش آموزشی در مسجد محمد با موضوع دیابت و تغذیه با آموزش جناب آقای اطروشی از شرکت نوو در 6 خرداد ماه 

نظرات