تأثیر برنامه توانمندسازي بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

توانمندسازي در دیابت نوع دو شامل برنامه هاي آموزش سلامتی براي بهبود کیفیت زندگی می باشد و فرآیندي است که به درك خود کنترل واقعی و پاسخگو بودن شخص در قبال کیفیت زندگی اش منجر می شود. از سویی به دلیل مشکلات سنگین و چالش برانگیز، همچنین تجربیات سخت در تعامل با فعالیت هاي خودمراقبتی، نسبت کمی از بیماران دیابت نوع دو مدیریت خوبی بر بیماري شان دارند که ممکن است بر کیفیت زندگی آنان تأثیر منفی بگذارد. شواهدي در دست است که نشان می دهد توانمندسازي بیماران می تواند پیامدهاي مدیریت دیابت از قبیل کنترل متابولیک بیماري دیابت را در راستاي ارتقاي کیفیت زندگی این بیماران تحت تأثیر قرار دهد.

منبع:

ندا میرباقرآجرپز و همکاران: بررسی تأثیر برنامه توانمندسازي بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو، فصلنامه پرستاري دیابت دانشکده پرستاري و مامایی زابل،دوره 3-شماره 1- بهار 1394

نظرات