تأثیر ماساژ بر کاهش درد نوروپاتی دیابتی (قسمت اول)

یکی از عوارض دیابت ، نوروپاتی دیابتی است که ناهمگن بوده و قسمت های مختلفی از سیستم عصبی را تحت تأثیر قرار می دهد و در نتیجه با توجه به محل و نوع الیاف عصبی درگیر تظاهرات بالینی مختلفی بروز می کند. از میان نوروپاتی هاي دیابتی ، نوروپاتی مزمن حسی- حرکتی متقارن انتهایی یا نوروپاتی محیطی دیابتی از همه شایع تر است . درد شدید، کاهش و فقدان حس از عوارض نوروپاتی دیابتی است.

نوروپاتی منجر به بی حسی و گاهی اوقات درد و ضعف در دستها ، بازوها ، پاها و اندام تحتانی شده و به ویژه در بخش هاي دیستال اندام تحتانی به ناهنجاري هایی در راه رفتن منجر میشود . این بیمار ي معمولاً مرحله به مرحله رخ میدهد .

در ابتدا بیشتر آسیب به شاخه هاي حسی اعصاب محیطی وارد می شود و بیماران از سوزن سوزن و گرفتگی در دست ها و پاها شکایت دارند که موقتی بوده و در مرحله بعدي دردها بیشتر ، شدیدتر و طولانی تر شده و در نهایت دچار فقدان حس می شوند .

 ماساژ درمانی به عنوان معمول ترین اقدام پرستاري بر رو ي بافت ها ي نرم  بدن است که باعث بازیابی تعادل متابولیکی بافتها می شود و به عنوان یک مداخله غیرتهاجمی است که ممکن است اختلال عملکرد سیستم عصبی خودکار را با تحریک سیستم عصبی محیطی ، کاهش پاسخ هاي سیستم عصبی مرکزي و کاهش تورم تنظیم کند . درد در بیماران نوروپاتی دیابتی ، معمولاً در برابر ضددردها ي معمولی مقاوم است . بر این اساس بررسی گزینه هاي درمانی جدید که باعث کاهش درد در این افراد میشود ؛ از اهمیت خاصی برخوردار است.

 ماساژ درمانی به عنوان یک مداخله غیرتهاجمی است که ممکن است اختلال عملکرد سیستم عصبی خودکار با تحریک سیستم عصبی محیطی و کاهش پاسخ ها ي سیستم عصبی مرکزي را تنظیم کند. بایستی توجه داشت در این میان سیستم عصبی خودکار نقش بسیار مهمی در تعدیل استرس ها و پاسخ هاي التهابی دارد . دانش رفلکسولوژي در جهت رفع انسداد مسیرهاي عصبی و بهبود ارتباط عصبی عمل میکند.

این رشته یک روش قدیمی است و بر این اساس پایه ریزي شده که نقاط بازتابی در روي کف دست ها و پاها وجود دارند که فشار بر این نقاط به آرامش اعصاب کمک می کند و این آرام سازي به نوبه خود انقباض عروق را کاهش داده و خون و جریان عصبی با آزادي بیشتري جریان  می یابد .

 

منبع:

حدیثه حمیدی و همکاران: مقایسه اثربخشی دو شیوه ماساژ رفلکسولوژي و یومی هوتراپی  بر درد و حفظ تعادل زنان مبتلا به نوروپاتی دیابتی اندام تحتانی ، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / تابستان 1395 / دوره 18 / شماره 2 ( پی در پی 58) 61

نظرات