تاثیر تمرين تناوبي بر مقاومت به انسولين و نيمرخ چربي

   در مطالعه عظیمی دخت و همکاران بر روی 36 مرد دیابتی مصرف کننده متفورمین در مرکز دیابت بیمارستان کرمان  ، جهت بررسی تاثیر تمرین تناوبی بر مقاومت به انسولین و نیمرخ  چربی یه مدت هشت هفته نشان داد که تمرینات تناوبی تاثیرات مطلوبی بر روی شاخص مقاومت به انسولين، هموگلوبين گليكوزيله و نيمرخ ليپيدي داشته است.

  به نظر می رسد تمرين روي دوچرخة كارسنج همچون ديگر سازوكارهاي تمرينات هوازي سيستم قلب و عروق را تقويت كرده و نقش مهمي در تنظيم سوخت وسازي و كنترل قند خون براي بيماران ديابتي دارد و به سلامت آنها كمك می كند . از سوی ديگر ویژگي هاي اين شيوة تمريني، تمرين در داخل خانه و در هر نوع آب و هواي سرد يا گرم است و اينكه اين بيماران در حين تمرين از حالت پايدارتري برخوردارند و نگران عدم تعادل و افتادن به زمين نيستند و انجام فعاليت با اين شدت تمرين عملي تر و اجراي آن براي بيماران راحت است. از طرفي تمرين روي دوچرخة كارسنج موجب بهبود جريان خون در پاها شده و براي افراد ديابتي كه حس پاهاي خود را از دست داده اند و وزن بدن خود را نمي توانند كنترل كنند، اين شيوة تمريني نسبت به ديگر شیوه هاي تمريني با توجه به ویژگی های ذكرشده مفيدتر به نظر می رسد. در نتيجة تمرين تناوبي روي دوچرخة كارسنج، به نظر مي رسد اين شيوة تمريني با اطمينان و تعادل بيشتر و خستگي كمتر می تواند به عنوان يك روش غيرتهاجمي و غير دارويي براي افراد ديابتي نوع 2 معرفي شود.

منبع:

  عظیمی دخت و همکاران: تأثير هشت هفته تمرين تناوبي بر مقاومت به انسولين و نيمرخ چربي مردان ديابتي نوع 2 تحت درمان با متفورمين ،نشریه  علوم زيستي ورزشي، دورة 7، شماره3، پاییز1394

 

 

نظرات