تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر در ایران

یکی از مهمترین تدابیری که باید اندیشید تربیت نسل امروز برای ساختن خانواده هایی سالم در آینده است . نوجوانان امروز باید به گونه ای تربیت شوند که قادر به شناخت درستی از جنس مخالف باشند و وظایف خود را در مقابل آنان ، در حال و آینده ، بدانند . یکی از مهمترین تدابیری که در این زمینه باید اندیشید تربیت نسل امروز برای ساختن خانواده هایی سالم در آینده است و نوجوانان امروز باید به گونه ای تربیت شوند که قادر به شناخت درستی از جنس مخالف باشند و وظایف خود را در مقابل آنان ، در حال و آینده ، بدانند . بی توجهی به این اصل مهم یعنی حفظ قداست خانواده ، میتواند به آینده جامعه ما لطمه وارد کند و کنترل روابط انسانی را از اختیار برنامه ریزان اجتماع خارج سازد. سست شدن بنای خانواده درغرب ، رواج خانواده های زوجی یعنی خانواده هایی که زن و مرد بدون عقد و ازدواج مشروع ، مدتی با یکدیگر زندگی می کنند و هیچ گونه تعهد و قید و بندی برای زندگی محکم و دراز مدت خود احساس نمی کنند و رواج همجنس گرایی و ازدواج های بین جنسی و مشروعیت دادن به آن و نیز رواج تنها زیستی ، جملگی زنگ خطری است برای ما و آینده ای که پیش رو داریم .

این کتاب در کتابخانه انجمن خیریه دیابت جنان موجود می باشد .

 نام کتاب :تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر در ایران

نویسنده :دکتر علی اصغر احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چاپ یازدهم زمستان 1385

انتشارات انجمن اولیا مربیان

     

نظرات