تفکر منفی

قدرت اندیشه

"اغلب ادم ها به لحاظ جسمی ،ذهنی یا اخلاقی در دایره ی بسیار باریکی ازوجود بالقوه ی خود زندگی می کنند ،تنها از جزیی از اگاهی احتمالی و منابع روح و روان خود بهره می گیرند ،کارشان به رفتار کسی می ماند که از مجموعه اندام های زنده ی جسم خود عادت کند که تنها انگشت کوچکش را تکان دهد . حوادث غیر منتظره و بحران های بزرگ نشان می دهند که منابع حیاتی ما چه قدر از انچه می پنداریم بزرگتر و عظیم تر هستند ."

ویلیام جیمز

اگر این کتاب را به پزشک خانوادگی خود نشان دهید ،احتمالا تایید می کند که نکات مندرج در ان تا حدود زیاد درست هستند . البته سی سال قبل اغلب پزشکان به رابطه ی افکار با بیماری های جسمانی معتقد نبودند و اگر چنین حرفی به ان ها می زدید در مقام تحقیر و تمسخر شما بر می امدند . اما واقعیتی است که با ادامه زندگی مطالب تازه ای می اموزیم . حالا در این کتاب می خواهیم در مورد اندیشیدن و اندیشه  حرف هایی بزنیم که در دانشکده پزشکی هاروارد مطرح نمی شوند . اصل پذیرفته شده ای است که افکار با نشانه های بیماری در ارتباط اند و این که اصلاح اندیشه می تواند به سلامتی انسان کمک کند . این مطلبی است که درستی ان به اثبات رسیده است اما در مورد بقیه مطالب قضاوت را به شما واگذار می کنیم تا هر چه می خواهید بگویید .

این کتاب هم اکنون در کتابخانه انجمن خیریه دیابت جنان موجود می باشد .  

 

منبع : کتاب تفکر منفی (نویسنده جان –راجر /پیتر مک ویلیامز )ترجمه مهدی قراچه داغی چاپ پنجم :تابستان 1381انتشارات شباهنگ

نظرات