جلسه پروفسور ایزدی با ریاست محترم مجلس

جلسه پروفسور ایزدی با ریاست محترم مجلس جناب آقای دکتر لاریجانی در روز چهارشنبه 20 مرداد ماه پیرامون گسترش مراکز ازن تراپی در سراسر کشور  

 

نظرات