خودمراقبتی و تأثیر ورزش در پیشگیری از دیابت

شـیوه زندگـی(انتخـاب درسـت مـواد غذایـی مصرفـی و فعالیـت فیزیکـی)نقـش بسـیار پررنگـی در پیشــگیری و کنتــرل دیابــت دارد. پیشــرفت دیابــت نــوع2 رابطــه محکمــی بــا عوامــل مربــوط بــه شــیوه زندگــی دارد کــه حکایــت از قابــل پیشــگیری بــودن آن دارد.

مطالعــات، شـواهدی از دخالـت فعالیـت جسـمانی، کاهـش وزن، دریافـت رژیـم غذایـی، از جملـه غـلات کامــل و فیبــر و کاهــش چربــی رژیــم غذایــی در امــکان بــه تعویــق انداختــن یــا پیشــگیری از دیابــت نــوع 2 نشــان داده اســت. در ایــن زمینــه تأثیــر کاهــش وزن و افزایــش فعالیــت جســمانی بــرای پیشــگیری یــا بــه تأخیــر انداختــن دیابــت بــر ســایر گزینه هــا، برتــری دارنــد.

پس برای پیشگیری از ابتلا به دیابت باید:

  • از تغذیه سالم برخوردار باشید. مصرف موادقندی وچربیها را کاهش دهید.
  •  از اضافه وزن وچاقی جلوگیری کنید.
  •  به طور منظم و روزانه فعالیت ورزشی داشته باشید.

 

فعالیت فیزیکی و دیابت

 انجـام فعالیـت بدنـی و ورزش مسـتمر عـلاوه بـر ایـن ‌كـه در پیشـگیری اولیـه دیابـت نـوع2 مؤثـر اسـت، قـدم اول در درمـان دیابـت نیـز بـه شـمار مـی رود. ورزش در درمــان افــراد مبتـلا بـه دیابـت نقـش مؤثــری دارد و بـه بهبـود مقاومـت بـه انسـولین، كنتـرل وزن، كاهـش خطـر بیماریهـای قلبی عروقـی و احسـاس سـلامتی و شـادابی كمـك می‌كنـد. برنامـه ورزشـی بـا توجـه بـه علایـق، سـن، وضعیـت ســلامتی و تناسـب بــدن تغییـر می‌كنـد.

 

 منبع :فتح اله پورعلی: فصلنامه بهورز، سال بیست و ششم | شماره 94

نظرات