خیرین اهداء کننده زمین ساختمان درمانگاه

بانی محترم مرحوم " حاج محمدعلی محمدی " و همسر مکرمه ایشان " حاجیه خانم صدیقه فاضل "

و به یاد فرزندان شهیدش

سایر خیرین

نظرات