دانش، نگرش و عملکرد نوجوانان دیابتی نسبت به بیماري دیابت

مدیریت دیابت فرایند پیچیده و مادام العمری است که نیاز به تلاش زیادی از جانب بیمار دارد و بیمار بیش هر فردی دیگر از خانواده و حتی نظام سلامت می تواند برای مدیریت موفقیت آمیز بیماری خویش نقش بسزایی داشته باشد.

سازمان بهداشت جهانی نیز عنوان کرده آموزش اساسی ترین پایه در درمان بیماری می باشد.هدف کلیدی آموزش دیابت تغییر رفتار فرد و ارتقای خودمدیریتی است.کودک دیابتی با کمک آموزش مجموعه ای از آموزش های جدید متناسب با سن و بیماری خود را پذیرفته و در ضمن مدیریت بیماری خود را فرا می گیرد. کنترل نامناسب قند خون در بیماران بالاخص نوجوانان دیابتی در زمان رشد، مشکلات بیماران را دو چندان می کند.

ابتلا به دیابت در سن نوجوانی سبب تغییر نگرش نوجوان، خانواده و جامعه شده و بر تمامی جنبه های زندگی نوجوان دیابتی از جمله رضایتمندی و کیفیت زندگی وی اثرگذار است.انجام برنامه خودمراقبتی از سوی بیمار بر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم درمان دیابت تاثیر خواهد داشت.

داشتن انگیزه کافی جهت مراقبت از خود نقش بسزایی در کنترل بیماری های مزمن دارد شاید یکی از دلایل اصلی آن را  بتوان به این موضوع ارتباط داد که برخلاف آموزش که یک طرفه داده می شود و نقش بیمار در آن کمتر مشخص می شود، ایجاد و حفظ انگیزه به صورت یادگیری عمیق به طور مداوم در کنترل رفتار و عملکرد بیمار توسط خویش تاثیر گذار است.

تغییر نگرش بیماران دیابتی در مورد سلامتی و بیماری، به توسعه برنامه های پیشگیری و کنترل دیابت در این گروه بیماران کمک می کند.مشارکت فعال بیماران مبتلا به دیابت در برنامه های درمانی نقش مهمی در ارتقاءکیفیت زندگی و کنترل عوارض بیماری دارد.در واقع،در کنترل بیماری های مزمن از جمله دیابت مهم ترین عامل در پیشگیری و درمان،میزان آگاهی،نگرش مثبت و تداوم عملکرد مناسب و خود کارآمدی بیمار می باشد که تعیین کننده سطح سلامتی و میزان به کارگیری خدمات درمانی و هزینه های بهداشتی خواهد بود.

آموزش صحیح از نکات صحیح اساسی در ارتقای آگاهی، نگرش و عملکرد است .به عقیده پژوهشگران صرف داشتن آگاهی تغییر رفتار ایجاد نمی شود و تغییر نگرش تعیین کننده عملکرد می باشد.لذا مراقبین سلامت باید با راهکارهایی با تغییر نگرش بیماران دیابتی جهت افزایش خودمراقبتی بکوشند.

منبع:ندا مستوفی زاده و همکاران : بررسی دانش، نگرش و عملکرد نوجوانان دیابتی 14-10 ساله مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان امام حسین(ع)شهر اصفهان نسبت به بیماري دیابت، فصلنامه علمی پژوهشی پرستاري دیابت زابل، شماره 1، زمستان 98

نظرات