درک شدت فعالیت بدنی

تعریف ساده از  سه سطح فعالیت بدنی که افراد با توجه به شرایط بدنی می توانند داشته باشند شامل :

1. سبک  2.    متوسط     3. شدید

فعالیت بدنی سبک:

انجام فعالیت بدنی سبک، آسان و راحت است .

هر فعالیت بدنی که شامل موارد زیر باشد فعالیت بدنی سبک به حساب می آید:

  • تمرینی که در حین انجام آن می توان به طور عادی نفس کشید
  • تمرینی که باعث عرق کردن نشود.
  • تمرینی که هنگام انجام آن بتوان به طور عادی صحبت کرد و حتی آواز خواند

 

فعالیت بدنی متوسط :

 انجام فعالیت بدنی متوسط تا حدی سخت است .

هر تمرینی که شامل موارد زیر باشد، فعالیت بدنی متوسط بحساب می آید:

  • تمرینی که سبب ریتم تند تنفس می شود ولی به اصطلاح باعث نفس بریدن نمی شود
  • تمرینی که بعد از 10 دقیقه از انجام آن فرد مقداری عرق می کند
  • تمرینی که در حین انجام دادن آن می توان به طور عادی صحبت کرد ، ولی نمی توان آواز خواند

 

فعالیت بدنی شدید :

  انجام فعالیت بدنی شدید در واقع سخت است .

هر تمرینی که شامل موارد زیر باشد فعالیت بدنی سخت محسوب می شود:

  • تمرینی که انجام آن با نفس کشیدن عمیق و تند همراه باشد
  • تمرینی که بعد از چند دقیقه از انجام آن فرد شروع به عرق کردن می کند
  • تمرینی که در حین انجام آن نمی توان به طور عادی صحبت کرد مگر آن که فرد تمرین کردن خود را متوقف کند
  • شایان ذکر است لازم نیست مدت زمان همه ی تمرین ها یکسان باشد یا زمان مشخص تنها یک فعالیت بدنی را انجام دهید. برای مثال شما می توانید به مدت 20 دقیقه پیاده روی کنید، 10 دقیقه با وزنه کار کنید و پنج دقیقه از پله های ساختمان بالا و پایین بروید.

 

 منبع: کتاب دیابت و فعالیت بدنی، نوشته دکتر جواد باهوش ( متخصص داخلی، غدد و دیابت) ، نشرتهران، نشر لگا 1396     

 

نظرات