دوره های آموزشی اردیبهشت 99

اردیبهشت

تاریخ

عنوان کلاس آموزشی

02/01

لذت های بدون قند

02/03

دیابت و روزه داری

02/08

لذت های بدون قند

02/10

مدیریت خشم و تن آرامی

02/15

لذت های بدون قند

02/22

لذت های بدون قند

02/24

دیابت و فشارخون

02/29

لذت های بدون قند

نظرات