دوره های آموزشی تیر ماه 99

تیرماه

تاریخ

عنوان کلاس آموزشی

04/02

لذت های بدون قند

04/04

ایمنی بدن و تغذیه

04/09

لذت های بدون قند

04/11

بلوغ و راهکارهای برخورد با نوجوان

04/16

لذت های بدون قند

04/18

دیابت و سفر

04/23

لذت های بدون قند

04/30

لذت های بدون قند

نظرات